• Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

 • Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE s. r. o., IČO: 46 209 956, zo sídlom Kopanice 3570/6 Bratislava 821 04, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 73783/B ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „eshop.truss.sk“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“).

Registrácia

 • Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme „eshop.truss.sk“ a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 • Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne eshop.truss.sk sú záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a tiež aj s reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

 • Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamžiku prevzatia objednaného tovaru kupujúcim.

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.

 • Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v registračnom formulári.

 • Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

 • Vyplnením registračného formuláru, či záväznej objednávky v rámci internetovej predajne eshop.truss.sk, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.

 • Prijatie a odoslanie objednávky je zákazníkovi potvrdené informatívnym e-mailom na zadaný e-mail.

 • Ceny a Zľavy - Všetky ceny (aj akčné) platia do odvolania alebo do vypredania zásob. Zľavy tovaru v akcii, akčné ponuky a prípadné osobné zľavy nemôžu byť kombinované a sčítané.

 • Predajné ceny a jednotkové ceny uvádzané na eshop.truss.sk predstavujú konečnú cenu výrobku vrátane DPH.
 • Zrušenie objednávky - Objednávku môžete zrušiť e-mailom alebo telefonicky najneskôr  1 deň od jej zadania. Stačí poslať číslo objednávky a kontaktný údaj na Vás.

Doba dodania tovaru

 • Tovar, ktorý je skladom štandardne odosielame do dvoch pracovných dní od doručenia objednávky. Pri tovare, ktorý nie je skladom, je doba odoslania uvedená pri produkte. 

Ochrana osobných údajov

 • V súvislosti so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov - Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti HLINÍKOVÉ KONŠTRUKCIE s. r. o., s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky), všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájdu zákazníci na stránke http://eshop.truss.sk/sk/content/8-gdpr.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru)

 • Internetová objednávka je zmluvou uzavretou na diaľku. Kupujúci má právo podľa Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, stačí v tomto termíne oznámiť dodávateľovi, že od zmluvy odstupuje. Tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zákazník odošle do troch dní od odstúpenia na adresu dodávateľa, na vlastné náklady. Tovar nesmie byť používaný, poškodený, alebo nesmie byť inak znížená jeho hodnota. V opačných prípadoch si môže dodávateľ od spotrebiteľa nárokovať náhradu nákladov skutočne vynaložených v spojení s vrátením tovaru. Po prijatí vráteného tovaru predávajúci obratom zákazníkovi vráti späť zodpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom.

 •  Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípadoch, keď predmetný tovar nie je na sklade, alebo ho nie je možné dodať, prípadne sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, bude predávajúci okamžite kontaktovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom za účelom dohody o ďalšom postupe (náhrada objednaného tovaru iným tovarom, zrušenie objednávky, apod.).

Reklamácie a záruka tovaru

 • Prípadné reklamácie budú vyriešené v súlade s právnym poriadkom platným v SR.

 • Tovar je možné reklamovať u prevádzkovateľa podľa podmienok reklamačného poriadku.

 • Tovar na reklamáciu posielajte v pôvodnom obale. Dopravca neručí za nesprávne zabalené zásielky. Výrobca obvykle neuznáva záruku u tovaru poškodeného pri doprave.

 • Záruka začína dňom prevzatia výrobku spotrebiteľom. Na tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov, na pódiá 5 rokov. Predajca zodpovedá za všetky chyby výrobku, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa objavia v priebehu záručnej doby. Nevzťahuje sa na chyby spôsobené neopatrným zaobchádzaním alebo mechanickým poškodením.

 • Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaný tovar je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb.

 • Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má požadované vlastnosti, ktoré dodávateľ popisuje, uvádza v reklame, ktoré sú obvyklé u dodávaného tovaru a zodpovedajú požiadavkám právnych predpisov.

 • V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

 • Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak.

 • Obrázky tovarov môžu mať čisto informatívny charakter.

 • Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má povinnosť objednaný tovar prijať a prekontrolovať či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia je potrebné spísať zápis s doručovateľom. Ak zistí zákazník poškodenie či iné nezrovnalosti až po prevzatí zásielky, je povinný bezodkladne kontaktovať prevádzkovateľa predajne.

 • Ak je kupujúcim spotrebiteľ, odporúčame tiež vyššie uvedený postup dodržať, predíde tým prípadným komplikáciám. Pokiaľ však kupujúci spotrebiteľ uvedený postup nedodrží, nie je nijako dotknuté jeho právo uplatniť reklamáciu